I ສົນທິສັນຍາພະຫຸພາຄີ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ Status Date
United Nations Multilateral Instruments
I.1 ກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ລັດທະທຳມະນູນສານສາກົນ    
Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice    
I.1.(1) ກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ, 26/06/1945    
Charter of the United Nations, 26/06/1945    
I.1.(2) ຄຳຖະແຫລງຮັບຮອງກົດບັດ ສະຫະປະຊາຊາດ ຂອງ ປະເທດລາວ (ຮັບເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພາຍໃນຍັດຕິສະມັດຊາໃຫຍ່ເລກທີ 995(X) ລົງວັນທີ 14/12/1955) 30/06/1952
Declarations of Acceptance by Laos of the Charter of the UN (Admitted under GA resolution 995(X) of 14/12/1945 S 30/06/1952
I.1.(3) ທຳມະນູນສານຍຸຕິທຳສາກົນ (ຕິດແນບໃສ່ກົດບັດ ສປຊ). ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕໍ່ໝົດທຸກປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ    
Statute of the International Court of Justice (annexed to the UN Charter), 1945   In force for all members of the UN    
I.1.(4) ຂໍ້ດັດແກ້ມາດຕາ 23, 27 ແລະ 61 ຂອງກົດບັດສະຫະປະຊາຊາດ, ວັນທີ 20 ທັນວາ 1963 20/04/1965
Amendment to Article 23, 27, and 61 of the Charter of the UN. 17 December 1963 R 20/04/1965
I.1.(5) ຂໍ້ດັດແກ້ ມາດຕາ 109 ຂອງກົດບັດ ສະຫະປະຊາຊາດ, ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 1965 21/10/1966
Amendment to Article 109 of the Charter of the UN, 20 December 1965 R 21/10/1966
I.1.(6) ຂໍ້ດັດແກ້ ມາດຕາ 61 ຂອງກົດບັດ ສະຫະປະຊາຊາດ, ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 1971    
Amendment to Article 61 of the Charter of the UN. 20 December 1971 (In force for all UN members)    
I.1.(7) ຖະແຫລງການຂອງປະເທດລາວ  ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງສິດອຳນາດຂອງສານຍຸຕິທຳສາກົນກ່ຽວກັບຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ອາດຖືກສົ່ງໄປຫາສານພາຍໃຕ້ມາດຕາ 22 ຂອງສົນທິສັນຍາ ສັນຕິພາບກັລຍິປຸ່ນ. ວຽງຈັນ ວັນທີ 24 ຕຸລາ 1952    
Declaration of Laos Accepting the Jurisdiction of the International Court of Justice in Respect of Disputes which may be referred to the Court under the terms of article 22 of the Treaty of Peace with Japan. Vientiane 24 October 1952.    
      Back
Remark:      
Date:          ວັນ, ເດືອນ, ປີ ທີ່ ສປປ ລາວ ລົງນາມ ຫລື ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຫລື ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ຫລື ຮັບຮອງ ຫລື ສືບທອດ ຫລື ແຈ້ງການ ຫລື ຍິນຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານ ກົດໝາຍ  
  Date and time that the Lao PDR: Signature or Ratification or Accession or Acceptance or Succession or Notification or Cosent to be bound    
Status:  "" ໝາຍເຖິງ ການລົງນາມ                             "" ໝາຍເຖິງ ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ                                   "ຂ" ໝາຍເຖິງ ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ    
  "S" Signature                                               "R" Ratification                                                             "A" Accession    
  "" ໝາຍເຖິງ ການຮັບຮອງ                             "ສທ" ໝາຍເຖິງ ສືບທອດ                                                "" ໝາຍເຖິງ ແຈ້ງການ    
  "a" Acceptance                                           "d" Succession                                                              "N" Notification    
  "ຍິນຍອມ" ໝາຍເຖິງ ຍິມຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານກົດໝາຍ    
  "C" Cosent to be bound