I ສົນທິສັນຍາພະຫຸພາຄີ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ Status Date
United Nations Multilateral Instruments
I.10 ຢາເສບຕິດ ແລະ ວັດຖຸອອກລິດຕໍ່ຈິດປະສາດ    
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances    
I.10.(1) ສັນຍາວ່າດ້ວຍການປາບປາມການຜະລິດ, ການຄ້າພາຍໃນ ແລະ ການໃຊ້ຢາຝິ່ນທີ່ປຸງແຕ່ງແລ້ວ. ເຊີແນວ 11 ກຸມພາ 1925 ແລະ ເລກສັກແຊສ, ນິວຢອກ 11 ທັນວາ1946 ສທ 07/10/1950
Agreement concerning the Suppression of the Manufacture of, Internal Trade in, and Use of, Prepared Opium. Geneva, 11 February 1925 and Lake Success, New York, 11 December 1946 A 07/10/1950
I.10.(2) ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍຝິ່ນ. ເຊີແນວ 19 ກຸມພາ 1925 ແລະ ເລກສັກແຊັສ, ນິວຢອກ 11 ທັນວາ 1946 ສທ 07/10/1950
International Opium Convention. Geneva, 19 February 1925 and Lake Success, New York, 11 December 1946 A 07/10/1950
I.10.(3) ສົນທິສັນຍາເພື່ອກຳຈັດການຜະລິດ ແລະ ຄວບຄຸມການແຈກຢາຍຢາເສບຕິດ. ເຊີແນວ 13 ກໍລະກົດ 1931 ແລະ ເລກສັກແຊັສ, ນິວຢອກ 11 ທັນວາ 1946 ສທ 07/10/1950
Convention for Limiting the Manufacture and Regulation of the Distribution of Narcotic Drugs. Geneva, 13 July 1931 and Lake Success, New York, 11 December 1946 A 07/10/1950
I.10.(4) ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການກຳຈັດການສູບຝິ່ນ. ບາງກອກ 27 ພະຈິກ 1931 ແລະ ເລກສັກແຊັສ, ນິວຢອກ 11 ທັນວາ 1946 ສທ 07/10/1950
Agreement concerning the Suppression of Opium Smoking, Bangkok, 27 November 1931 and Lake Success, New York 11 December 1946 A 07/10/1950
I.10.(5) ສົນທິສັນຍາເພື່ອປາບປາມການຄ້າຂາຍເຖື່ອນຢາທີ່ເປັນອົນຕະລາຍ. ເຊີແນວ 26 ມິຖຸນາ 1936 ແລະ ເລກສັກແຊັສ, ນິວຢອກ 11 ທັນວາ 1946 13/07/1951
Convention for the Suppression of the Illicit Trafficking in Dangerous Drugs, Geneva, 26 June 1936 and Lake Success, New York, 11 December 1946 A 13/07/1951
I.10.(6) ອານຸສັນຍາເພື່ອນຳເອົາສານເສບຕິດທີ່ຢູ່ນອກຂອບເຂດ ຂອງສົນທິສັນຍາ 13 ກໍລະກົດ 1931 ເພື່ອຈຳກັດການຜະລິດຢາເສບຕິດ ແລະ ຄວບຄຸມການແຈກຢາຍຢາ ເສບຕິດ, ຕາມທີ່ໄດ້ດັດແກ້ດ້ວຍອານຸສັນຍາທີ່ລົງນາມທີ່ ເລກສັກແຊັສ, ນິວຢອກ 11 ທັນວາ 1946 ເຂົ້າຢູ່ພາຍໄຕ້ການຄວບຄຸມຂອງສາກົນ. ປາຣີ 19 ພະຈິກ 1948 ສທ 07/10/1950
Protocol Bringing under International Control Drugs Outside the Scope of the Convention of 13 July 1931 for Limiting the Manufacture and Regulation of the Distribution of Narcotic Drugs, as amended by the Protocol signed at Lake Success, New York, on 11 December A 07/10/1950
I.10.(7) ສົນທິສັນຍາດ່ຽວ 1961 ວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ. ນິວຢອກ 30 ມີນາ 1961 22/06/1973
Single Convention on Narcotic Drugs,1961, New York, 30 March 1961 A 22/06/1973
I.10.(8) ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍວັດຖຸອອກລິດຕໍ່ຈິດປະສາດ. ກຸງວຽນ 21 ກຸມພາ 1971 22/09/1997
Convention on Psychotropic Substances. Vienna, 21 February 1971 A 22/09/1997
I.10.(9) ສົນທິສັນຍາ ສປຊ ເພື່ອຕ້ານການຄ້າເຖື່ອນຢາເສບຕິດ ແລະ ສານອອກລິດຕໍ່ຈິດປະສາດ. ກຸງວຽນ 20 ທັນວາ 1988 11/10/2004
UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, concluded at Vienna on 20 December 1988 A 11/10/2004
I.10.(10) ອານຸສັນຍາ ປີ 1972 ເພື່ອດັດແກ້ສົນທິສັນຍາດ່ຽວປີ 1961 ວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ, ຮັບຮອງເອົາທີ່ ເຊີແນວ 25 ມີນາ 1972 02/01/2009
Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961. Acceptance in Geneva 25 March 1972 A 02/01/2009
      Back
Remark:      
Date:          ວັນ, ເດືອນ, ປີ ທີ່ ສປປ ລາວ ລົງນາມ ຫລື ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຫລື ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ຫລື ຮັບຮອງ ຫລື ສືບທອດ ຫລື ແຈ້ງການ ຫລື ຍິນຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານ ກົດໝາຍ  
  Date and time that the Lao PDR: Signature or Ratification or Accession or Acceptance or Succession or Notification or Cosent to be bound    
Status:  "" ໝາຍເຖິງ ການລົງນາມ                             "" ໝາຍເຖິງ ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ                                   "ຂ" ໝາຍເຖິງ ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ    
  "S" Signature                                               "R" Ratification                                                             "A" Accession    
  "" ໝາຍເຖິງ ການຮັບຮອງ                             "ສທ" ໝາຍເຖິງ ສືບທອດ                                                "" ໝາຍເຖິງ ແຈ້ງການ    
  "a" Acceptance                                           "d" Succession                                                              "N" Notification    
  "ຍິນຍອມ" ໝາຍເຖິງ ຍິມຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານກົດໝາຍ    
  "C" Cosent to be bound