I ສົນທິສັນຍາພະຫຸພາຄີ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ Status Date
United Nations Multilateral Instruments
I.11 ການຄ້າສາກົນ ແລະ ການພັດທະນາ    
International Trade and Development    
I.11.(1) ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຄ້າຜ່ານແດນຂອງບັນດາປະເທດທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ. ນິວຢອກ 8 ກໍລະກົດ 1965, (ຊ, 8 ກໍລະກົດ 1965) 29/12/1967
Convention on Transit Trade of the Land-Locked States. New York, 8 July 1965. (S, 8 July 1965) R 29/12/1967
I.11.(2) ກົດບັດຂອງສູນກາງການພັດທະນາ ອາຊີ ແລະ ປາຊິຟິກ. ບາງກອກ 1 ເມສາ 1982 09/09/1982
Charter of the Asian and Pacific Development Centre, Bangkok 1 April 1982 S 09/09/1982
      Back
Remark:      
Date:          ວັນ, ເດືອນ, ປີ ທີ່ ສປປ ລາວ ລົງນາມ ຫລື ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຫລື ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ຫລື ຮັບຮອງ ຫລື ສືບທອດ ຫລື ແຈ້ງການ ຫລື ຍິນຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານ ກົດໝາຍ  
  Date and time that the Lao PDR: Signature or Ratification or Accession or Acceptance or Succession or Notification or Cosent to be bound    
Status:  "" ໝາຍເຖິງ ການລົງນາມ                             "" ໝາຍເຖິງ ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ                                   "ຂ" ໝາຍເຖິງ ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ    
  "S" Signature                                               "R" Ratification                                                             "A" Accession    
  "" ໝາຍເຖິງ ການຮັບຮອງ                             "ສທ" ໝາຍເຖິງ ສືບທອດ                                                "" ໝາຍເຖິງ ແຈ້ງການ    
  "a" Acceptance                                           "d" Succession                                                              "N" Notification    
  "ຍິນຍອມ" ໝາຍເຖິງ ຍິມຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານກົດໝາຍ    
  "C" Cosent to be bound