I ສົນທິສັນຍາພະຫຸພາຄີ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ Status Date
United Nations Multilateral Instruments
I.13 ການສຶກສາ ແລະ ວັດທະນະທຳ    
Education and Cultural Matters    
I.13.(1) ທຳມະນູນອົງການ ສປຊ ເພື່ອການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ. ພະຈິກ 1945    
Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), November 1945    
I.13.(2) ສັນຍາວ່າດ້ວຍການນຳເຂົ້າອຸປະກອນການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ. ເລກສັກແຊັສ, ນິວຢອກ 22 ພະຈິກ 1950 28/02/1952
Agreement on the Importation of Educational, Scientific and Cultural Materials. Lake Success, New York, 22 November 1950 A 28/02/1952
I.13.(3) ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງມໍລະດົກໂລກທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ທຳມະຊາດ. ປາຣີ 16 ພະຈິກ 1972 20/03/1987
Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Paris, 16 November 1972 R 20/03/1987
I.13.(4) ສົນທິສັນຍາລະດັບພາກພື້ນວ່າດ້ວຍການຮັບຮູ້ການຄົ້ນຄ້ວາ, ໃບປະກາດ, ປະລິນຍາການສຶກສາຊັ້ນສູງຢູ່ອາຊີ ແລະ ປາຊິຟິກ 1983 27/11/2002
Regional Convention on the recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific 1983 R 27/11/2002
I.13.(5) ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງສິ່ງສະແດງອອກດ້ານວັດທະນະທຳ 25/10/2007
Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions R 25/10/2007
I.13.(6) ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍມໍລະດົກທາງວັດທະນະທຳທີ່ບໍ່ເປັນວັດຖຸ, ຮັບຮອງໃນວັນທີ 17 ຕຸລາ 2003 20/10/2009
Convention on Intangible Heritage, accepted 17 October 2003 R 20/10/2009
      Back
Remark:      
Date:          ວັນ, ເດືອນ, ປີ ທີ່ ສປປ ລາວ ລົງນາມ ຫລື ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຫລື ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ຫລື ຮັບຮອງ ຫລື ສືບທອດ ຫລື ແຈ້ງການ ຫລື ຍິນຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານ ກົດໝາຍ  
  Date and time that the Lao PDR: Signature or Ratification or Accession or Acceptance or Succession or Notification or Cosent to be bound    
Status:  "" ໝາຍເຖິງ ການລົງນາມ                             "" ໝາຍເຖິງ ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ                                   "ຂ" ໝາຍເຖິງ ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ    
  "S" Signature                                               "R" Ratification                                                             "A" Accession    
  "" ໝາຍເຖິງ ການຮັບຮອງ                             "ສທ" ໝາຍເຖິງ ສືບທອດ                                                "" ໝາຍເຖິງ ແຈ້ງການ    
  "a" Acceptance                                             "d" Succession                                                            "N" Notification    
  "ຍິນຍອມ" ໝາຍເຖິງ ຍິມຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານກົດໝາຍ    
  "C" Cosent to be bound