I ສົນທິສັນຍາພະຫຸພາຄີ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ Status Date
United Nations Multilateral Instruments
I.15 ກົດໝາຍທະເລ    
Law of Sea    
I.15.(1) ສົນທິສັນຍາ ສປຊ ວ່າດ້ວຍກົດໝາຍທະເລ. ອ່າວມົງເຕໂກ 10 ທັນວາ 1982 (ຊ, 10 ທັນວາ 1982) 05/06/1988
United Nations Convention on the Law of the Sea, Montego Bay, 10 December 1982 (S, 10 December 1982) R 05/06/1988
I.15.(2) ສັນຍາທີ່ພົວພັນເຖິງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາກທີ XI ຂອງສົນທິສັນຍາ ສປຊ ວ່າດ້ວຍກົດໝາຍທະເລ ສະບັບລົງວັນທີ 10 ທັນວາ 1982. ນິວຢອກ 28 ມິຖຸນາ 1994ກ (ຊ, 27 ຕຸລາ 1994) (ຂ, 16 ພະຈິກ 1994) ຍິນຍອມ 05/05/1998
Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982. New York, 28 June 1994. (S, 27 October 1994) (A, 16 November 1994) C 05/05/1998
      Back
Remark:      
Date:          ວັນ, ເດືອນ, ປີ ທີ່ ສປປ ລາວ ລົງນາມ ຫລື ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຫລື ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ຫລື ຮັບຮອງ ຫລື ສືບທອດ ຫລື ແຈ້ງການ ຫລື ຍິນຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານ ກົດໝາຍ  
  Date and time that the Lao PDR: Signature or Ratification or Accession or Acceptance or Succession or Notification or Cosent to be bound    
Status:  "" ໝາຍເຖິງ ການລົງນາມ                             "" ໝາຍເຖິງ ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ                                   "ຂ" ໝາຍເຖິງ ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ    
  "S" Signature                                               "R" Ratification                                                             "A" Accession    
  "" ໝາຍເຖິງ ການຮັບຮອງ                             "ສທ" ໝາຍເຖິງ ສືບທອດ                                                "" ໝາຍເຖິງ ແຈ້ງການ    
  "a" Acceptance                                             "d" Succession                                                            "N" Notification    
  "ຍິນຍອມ" ໝາຍເຖິງ ຍິມຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານກົດໝາຍ    
  "C" Cosent to be bound