I ສົນທິສັນຍາພະຫຸພາຄີ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ Status Date
United Nations Multilateral Instruments
I.18 ອາວະກາດ    
Outer Space    
I.18.(1) ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍຫລັກການທີ່ຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດໃນການສຳຫລວດ ແລະ ນຳໃຊ້ອາວະກາດ,​ລວມທັງດວງຈັນ ແລະ ດວງດາວອື່ນໆ. ມົດສະກູ, ວໍຊິງຕັນ ແລະ ລອນດອນ ວັນທີ 27 ມັງກອນ 1967 27/01/1967
Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and other Celestial Bodies, Moscow, Washington and London , on 27 January 1967 s 27/01/1967
I.18.(2) ສັນຍາວ່າດ້ວຍການກອບກູ້ນັກອາວະກາດ, ການກັບຄືນສູ່ພື້ນດິນຂອງນັກອາວະກາດ ແລະ ການກັບຄືນຂອງຍານທີ່ສົ່ງຂື້ນໄປເທິງອາວະກາດ. ວໍຊິງຕັນ, ລອນດອນ, ມົດສະກູ ວັນທີ 22 ເມສາ 1968 22/04/1968
Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space, Washington, London, Moscow on 22 April 1968 s 22/04/1968
I.18.(3) ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນລະດັບສາກົນຕໍ່ຜົນເສຍຫາຍທີ່ກໍ່ຂື້ນໂດຍຍານອາວະກາດ. ລອນດອນ, ວໍຊິງຕັນ ແລະ ມົດສະກູ 29 ມີນາ 1972 20/03/1973
Convention on the International Liability for Damage caused by Space Objects, London, Washington and Moscow , on 29 March 1972 R 20/03/1973
      Back
Remark:      
Date:          ວັນ, ເດືອນ, ປີ ທີ່ ສປປ ລາວ ລົງນາມ ຫລື ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຫລື ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ຫລື ຮັບຮອງ ຫລື ສືບທອດ ຫລື ແຈ້ງການ ຫລື ຍິນຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານ ກົດໝາຍ  
  Date and time that the Lao PDR: Signature or Ratification or Accession or Acceptance or Succession or Notification or Cosent to be bound    
Status:  "" ໝາຍເຖິງ ການລົງນາມ                             "" ໝາຍເຖິງ ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ                                   "ຂ" ໝາຍເຖິງ ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ    
  "S" Signature                                               "R" Ratification                                                             "A" Accession    
  "" ໝາຍເຖິງ ການຮັບຮອງ                             "ສທ" ໝາຍເຖິງ ສືບທອດ                                                "" ໝາຍເຖິງ ແຈ້ງການ    
  "a" Acceptance                                             "d" Succession                                                            "N" Notification    
  "ຍິນຍອມ" ໝາຍເຖິງ ຍິມຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານກົດໝາຍ    
  "C" Cosent to be bound