I ສົນທິສັນຍາພະຫຸພາຄີ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ Status Date
United Nations Multilateral Instruments
I.19 ໂທລະຄົມມະນາຄົມ    
Telecommunications    
I.19.(1) ທຳມະນູນຂອງອົງການໂທລະຄົມ ອາຊີ ແລະ ປາຊິຟິກ 20/10/1989
Constitution of the Asia Pacific Telecommunity. Bangkok, 27 March 1976 a 20/10/1989
I.19.(2) ຂໍ້ດັດແກ້ມາດຕາ 3(5) ແລະ 9(8) ຂອງທຳມະນູນອົງການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ອາຊີ ແລະ ປາຊິຟິກ. ໂກລົມໂບ 29 ພະຈິກ 1991 03/01/2000
Amendment to articles 3(5) and 9(8) of the Constitution of the Asia Pacific Telecommunity. Bangkok, Colombo, 29 November 1991 a 03/01/2000
I.19.(3) ສັນຍາເພື່ອສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນເພື່ອການພັດທະນາການກະຈາຍສຽງ ຂອງ ອາຊີ ແລະ ປາຊິຟິກກ ກົວລາລຳເປີ 12 ສິງຫາ 1977 12/09/1986
Agreement establishing the Asia- Pacific Institute for Broadcasting Development. Kuala Lumpur, 21 August 1977 a 12/09/1986
      Back
Remark:      
Date:          ວັນ, ເດືອນ, ປີ ທີ່ ສປປ ລາວ ລົງນາມ ຫລື ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຫລື ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ຫລື ຮັບຮອງ ຫລື ສືບທອດ ຫລື ແຈ້ງການ ຫລື ຍິນຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານ ກົດໝາຍ  
  Date and time that the Lao PDR: Signature or Ratification or Accession or Acceptance or Succession or Notification or Cosent to be bound    
Status:  "" ໝາຍເຖິງ ການລົງນາມ                             "" ໝາຍເຖິງ ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ                                   "ຂ" ໝາຍເຖິງ ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ    
  "S" Signature                                               "R" Ratification                                                             "A" Accession    
  "" ໝາຍເຖິງ ການຮັບຮອງ                             "ສທ" ໝາຍເຖິງ ສືບທອດ                                                "" ໝາຍເຖິງ ແຈ້ງການ    
  "a" Acceptance                                             "d" Succession                                                            "N" Notification    
  "ຍິນຍອມ" ໝາຍເຖິງ ຍິມຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານກົດໝາຍ    
  "C" Cosent to be bound