I ສົນທິສັນຍາພະຫຸພາຄີ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ Status Date
United Nations Multilateral Instruments
I.2 ອະພິສິດ ແລະ ສິດຄຸ້ມກັນ, ການພົວພັນທາງດ້ານການທູດ, ການພົວພັນກົງສູນ    
Privileges and Immunities, Diplomatic Relations, Consular Relations    
I.2.(1) ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍອະພິສິດ ແລະ ສິດຄຸ້ມກັນ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, 13 ກຸມພາ 1946 (ຂ, ໂດຍມີຂໍ້ສະຫງວນ, 24 ພະຈິກ 1956) 24/11/1956
Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations 13 February 1946 (A, with Reservation 24 November 1956) A 24/11/1956
I.2.(2) ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ອະພິສິດ ແລະ ສິດຄຸ້ມກັນ ຂອງອົງການວິຊາສະເພາະສະຫະປະຊາຊາດ. ນິວຢອກ, 21 ພະຈິກ 1947 09/08/1960
Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies. New York, 21 November 1947 A 09/08/1960
I.2.(3) ສົນທິສັນຍາກຸງວຽນວ່າດ້ວຍການພົວພັນການທູດ. ກຸງວຽນ, ວັນທີ 18 ເມສາ 1961 03/12/1962
Vienna Convention on Diplomatic Relations. Vienna, 18 April 1961 A 03/12/1962
I.2.(4) ອານຸສັນຍາ ຂອງສົນທິສັນຍາກຸງວຽນວ່າດ້ວຍການພົວພັນການທູດກ່ຽວກັບການໄດ້ສັນຊາດ. ກຸງວຽນ, 18 ເມສາ 1961 03/12/1962
Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, concerning Acquisition of Nationality. Vienna, on 18 April 1961 A 03/12/1962
I.2.(5) ອານຸສັນຍາ ຂອງສົນທິສັນຍາກຸງວຽນວ່າດ້ວຍການພົວພັນການທູດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງແບບບັງຄັບ. ກຸງວຽນ, ວັນທີ 18 ເມສາ 1961 03/12/1962
Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, concerning the Compulsory Settlement of Disputes. Vienna, 18 April 1961 A 03/12/1962
I.2.(6) ສົນທິສັນຍາກຸງວຽນ ວ່າດ້ວຍການພົວພັນກົງສູນ. ກຸງວຽນ, 24 ເມສາ 1963 09/08/1973
Vienna Convention on Consular Relations. Vienna, 24 April 1963 A 09/08/1963
I.2.(7) ອານຸສັນຍາ ຂອງສົນທິສັນຍາກຸງວຽນວ່າດ້ວຍການພັວພັນກົງສູນກ່ຽວກັບການໄດ້ສັນຊາດກ ກຸງວຽນ, 24 ເມສາ 1963 09/08/1973
Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations concerning Acquisition of Nationality. Vienna, 24 April 1963 A 09/08/1963
I.2.(8) ອານຸສັນຍາ ຂອງສົນທິສັນຍາກຸງວຽນ ວ່າດ້ວຍການພົວພັນກົງສູນກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງແບບບັງຄັບ. ກຸງວຽນ, 24 ເມສາ 1963 09/08/1973
Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations concerning the  Compulsory Settlement of Disputes. Vienna, on 24 April 1963 A 09/08/1963
      Back
Remark:      
Date:          ວັນ, ເດືອນ, ປີ ທີ່ ສປປ ລາວ ລົງນາມ ຫລື ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຫລື ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ຫລື ຮັບຮອງ ຫລື ສືບທອດ ຫລື ແຈ້ງການ ຫລື ຍິນຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານ ກົດໝາຍ  
  Date and time that the Lao PDR: Signature or Ratification or Accession or Acceptance or Succession or Notification or Cosent to be bound    
Status:  "" ໝາຍເຖິງ ການລົງນາມ                             "" ໝາຍເຖິງ ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ                                   "ຂ" ໝາຍເຖິງ ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ    
  "S" Signature                                               "R" Ratification                                                             "A" Accession    
  "" ໝາຍເຖິງ ການຮັບຮອງ                             "ສທ" ໝາຍເຖິງ ສືບທອດ                                                "" ໝາຍເຖິງ ແຈ້ງການ    
  "a" Acceptance                                           "d" Succession                                                              "N" Notification    
  "ຍິນຍອມ" ໝາຍເຖິງ ຍິມຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານກົດໝາຍ    
  "C" Cosent to be bound