I ສົນທິສັນຍາພະຫຸພາຄີ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ Status Date
United Nations Multilateral Instruments
I.20 ການຫລຸດຜອ່ນອາວຸດ    
Disarmament    
I.20.(1) ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມການນຳໃຊ້ເຕັກນິກດັດແປງສະພາບແວດລ້ອມເຂົ້າໃນການທະຫານ ຫລື ໃນການເປັນປໍລະປັກອື່ນໆ. ນິວຢອກ 10 ທັນວາ 1976 (ຊ, 13 ເມສາ 1978) 05/10/1978
Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques. New York, 10 December 1976 (S, 13 April 1978) R 05/10/1978
I.20.(2) ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມ ຫລື ຈຳກັດການນຳໃຊ້ອາວຸດທຳມະດາບາງຊະນິດ ຊຶ່ງອາດຈະຖືວ່າເປັນອາວຸດທີ່ມີຄວາມສາມາດເຮັດໃຫ້ບາດເຈັບເກີນ ຂອບເຂດ ຫລື ມີຜົນກະທົບໂດຍບໍ່ເລືອກເປົ້າໝາຍ. ເຊີແນວ 10 ຕຸລາ 1980 03/01/1983
Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects. Geneva, 10 October 1980 A 03/01/1983
I.20.(3) ອານຸສັນຍາ I ຂອງສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມ ຫລື ຈຳກັດການນຳໃຊ້ອາວຸດທຳມະດາບາງຊະນິດ ຊຶ່ງອາດຈະຖືວ່າເປັນອາວຸດທີ່ມີຄວາມສາມາດເຮັດໃຫ້ ບາດເຈັບເກີນຂອບເຂດ ຫລື ມີຜົນກະທົບໂດຍບໍ່ເລືອກເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບສະເກັດທີ່ບໍ່ສາມາດກວດພົບ 10 ຕຸລາ 1980 03/01/1983
Protocol I to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which may be Deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects on Non Detectable Fragments, 10 Octomber 1980 A 03/01/1983
I.20.(4) ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມການພັດທະນາ, ການຜະລິດ, ການສະສົມ ແລະ ການນຳໃຊ້ອາວຸດເຄມີ ແລະ ວ່າດ້ວຍການທຳລາຍອາວຸດດັ່ງກ່າວ. ປາຣີ 13 ມັງກອນ 1993 (ຊ, 13 ພຶດສະພາ 1993) 25/02/1997
Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction. Paris, 13 January 1993 (S, 13 May 1993) R 25/02/1997
I.20.(5) ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມການພັດທະນາ, ການຜະລິດ ແລະ ຫານສະສົມອາວຸດເຊື້ອໂລກຈຸລິນຊີ (ຊີວະພາບ) ແລະ ອາວຸດສານພິດ ແລະ ການທຳລາຍອາວຸດເລົ່ານີ້. ລອນດອນ, ມົດສະກູ ແລະ ວໍຊິງຕັນ ວັນທີ 10 ເມສາ 1972 26/03/1975
Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction, London, Moscow and Washington , 10 April 1972 R 26/03/1975
I.20.(6) ອານຸສັນຍາວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມການນຳໃຊ້ອາຍແກັດທີ່ເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈຝືດ, ມີທາດເບື່ອ ແລະ ອື່ນໆໃນສົງຄາມ ແລະ ວິທີການນຳໃຊ້ເຊື່ອໂລກຈຸລິນຊີ ໃນການເຮັດສົງຄາມ. ເຊີແນວ 17 ມິຖຸນາ 1925 20/05/1989
Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare, Geneva on 17 June 1925 R 20/05/1989
I.20.(7) ສົນທິສັນຍາກວມລວມ ວ່າດ້ວຍການຫ້າມການທົດລອງນິວເຄຼຍ. ນິວຢອກ 10 ກັນຍາ 1996 (ຊ, 30 ກໍລະກົດ 1997) 05/10/2000
Comprehensive Nuclear-Test -Ban Treaty, New York, 10 September 1996, (S, 30 July 1997) R 05/10/2000
I.20.(8) ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການເກືອດຫ້າມການຕິດຕັ້ງອາວຸດນິວເຄຼຍທີ່ມີອະນຸພາບທຳລາຍລ້າງສູງຢູ່ໃນພື້ນທະເລ, ພື້ນມະຫາສະໝຸດ ແລະ ຢູ່ພື້ນດິນໃຕ້ມະຫາສະໝຸດ. ລອນດອນ, ມົດສະກູ ແລະ ວໍຊິງຕັນ ວັນທີ 11 ກຸມພາ 1971 18/05/1972
Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons of Mass Destruction on the Sea-bed and the Ocean Floor and in the Subsoil thereof, London, Moscow and Washington 11 February 1971 R 18/05/1972
I.20.(9) ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການບໍ່ແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດນິວເຄຼຍ. ລອນດອນ: ມົດສະກູ ແລະ ວໍຊິງຕັນ ລົງວັນທີ 01 ກໍລະກົດ 1968 05/03/1970
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, London, Moscow and Washington on 1 July 1968 R 05/03/1970
I.20.(10) ສົນທິສັນຍາເກືອດຫ້າມການືດລອງອາວຸດນິວເຄຼຍຢູ່ເທິງຊັ້ນບັນຍາກາດ, ຮ່ວງອາວະກາດ ແລະ ພື້ນນ້ຳ. ລອນດອນ, ມົດສະກູ ແລະ ວໍຊິງຕັນ ວັນທີ 08 ສິງຫາ 1963 07/04/1965
Treaty Banning Nuclear Weapons Tests in the Atmosphere in Outer Space and Under Water, London, Moscow and Washington, on 8 August 1963 R 07/04/1965
I.20.(11) ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍລະເບີດກະປາງ (ບົມບີ). ກຸງ ດູບຣິນ 19-30 ພຶດສະພາ 2008, (ຊ, 04 ທັນວາ 2008) 16/03/2009
Convention on Cluster Munitions, on 19-30 May 2008 (S, 4 December 2008) R 16/03/2009
      Back
Remark:      
Date:          ວັນ, ເດືອນ, ປີ ທີ່ ສປປ ລາວ ລົງນາມ ຫລື ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຫລື ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ຫລື ຮັບຮອງ ຫລື ສືບທອດ ຫລື ແຈ້ງການ ຫລື ຍິນຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານ ກົດໝາຍ  
  Date and time that the Lao PDR: Signature or Ratification or Accession or Acceptance or Succession or Notification or Cosent to be bound    
Status:  "" ໝາຍເຖິງ ການລົງນາມ                             "" ໝາຍເຖິງ ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ                                   "ຂ" ໝາຍເຖິງ ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ    
  "S" Signature                                               "R" Ratification                                                             "A" Accession    
  "" ໝາຍເຖິງ ການຮັບຮອງ                             "ສທ" ໝາຍເຖິງ ສືບທອດ                                                "" ໝາຍເຖິງ ແຈ້ງການ    
  "a" Acceptance                                             "d" Succession                                                            "N" Notification    
  "ຍິນຍອມ" ໝາຍເຖິງ ຍິມຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານກົດໝາຍ    
  "C" Cosent to be bound