I ສົນທິສັນຍາພະຫຸພາຄີ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ Status Date
United Nations Multilateral Instruments
I.21 ສົນທິສັນຍາຂອງອົງການສັນນິບາດຊາດ    
League of National Treaties    
I.21.(1) ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ການກະຈາຍສຽງເພື່ອສັນຕິພາບ. ເຊີແນວ 23 ກັນຍາ 1936 23/03/1966
International Convention concerning the Use of Broadcasting in the Cause of Peace. Geneva, 23 September 1936 A 23/03/1966
I.21.(2) ສົນທິສັນຍາ ແລະ ທຳມະນູນວ່າດ້ວຍອິດສະຫລິພາບໃນການຜ່ານດິນແດນ ຂອງລັດອື່ນ. ບາເຊລອນນາ 20 ເມສາ 1921 ສທ 24/11/1956
Convention and Statute on Freedom of Transit. Barcelona, 20 April 1921 d 24/11/1956
      Back
Remark:      
Date:          ວັນ, ເດືອນ, ປີ ທີ່ ສປປ ລາວ ລົງນາມ ຫລື ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຫລື ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ຫລື ຮັບຮອງ ຫລື ສືບທອດ ຫລື ແຈ້ງການ ຫລື ຍິນຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານ ກົດໝາຍ  
  Date and time that the Lao PDR: Signature or Ratification or Accession or Acceptance or Succession or Notification or Cosent to be bound    
Status:  "" ໝາຍເຖິງ ການລົງນາມ                             "" ໝາຍເຖິງ ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ                                   "ຂ" ໝາຍເຖິງ ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ    
  "S" Signature                                               "R" Ratification                                                             "A" Accession    
  "" ໝາຍເຖິງ ການຮັບຮອງ                             "ສທ" ໝາຍເຖິງ ສືບທອດ                                                "" ໝາຍເຖິງ ແຈ້ງການ    
  "a" Acceptance                                             "d" Succession                                                            "N" Notification    
  "ຍິນຍອມ" ໝາຍເຖິງ ຍິມຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານກົດໝາຍ    
  "C" Cosent to be bound