I ສົນທິສັນຍາພະຫຸພາຄີ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ Status Date
United Nations Multilateral Instruments
I.22 ການບິນພົນລະເຮືອນ    
Civil Aviation    
I.22.(1) ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການປາບປາມການຢຶດເຮືອບິນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ລົງນາມທີ່ ກຸງ ລາຮາຍ ໃນວັນທີ 16 ທັນວາ 1970 06/04/1989
Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970 A 06/04/1989
I.22.(2) ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການປາບປາມການກະທຳຜິດກົດໝາຍຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງການບິນພົນລະເຮືອນດ ລົງນາມທີ່ ມົງເຣອານ ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ 1971 06/04/1989
Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 December 1971 A 206/04/1989
I.22.(3) ອານຸສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການປາບປາມການກະທຳຄວາມຮຸນແຮງຜິດກົດໝາຍຢູ່ສະໜາມບິນທີ່ຮັບໃຊ້ການບິນພົນລະເຮືອນສາກົນ. ມົງເຣອານ 24 ກຸມພາ 1988 07/10/2002
Protocol on the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, signed at Montreal on 24 February 1988 A 07/10/2002
I.22.(4) ອານຸສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການດັດແກ້ມາດຕາ (50) ກ ຂອງສົນົທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການບິນພົນລະເຮືອນສາກົນ. ມົງເຣອານ 26 ຕຸລາ 1990 (ສ, 28 ພະຈິກ 2002) 28/11/2002
Protocol of Amendment Article 50 (a) of the Convention on International Civil Aviation, signed at Montreal on 26 October 1990 R 28/11/2002
      Back
Remark:      
Date:          ວັນ, ເດືອນ, ປີ ທີ່ ສປປ ລາວ ລົງນາມ ຫລື ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຫລື ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ຫລື ຮັບຮອງ ຫລື ສືບທອດ ຫລື ແຈ້ງການ ຫລື ຍິນຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານ ກົດໝາຍ  
  Date and time that the Lao PDR: Signature or Ratification or Accession or Acceptance or Succession or Notification or Cosent to be bound    
Status:  "" ໝາຍເຖິງ ການລົງນາມ                             "" ໝາຍເຖິງ ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ                                   "ຂ" ໝາຍເຖິງ ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ    
  "S" Signature                                               "R" Ratification                                                             "A" Accession    
  "" ໝາຍເຖິງ ການຮັບຮອງ                             "ສທ" ໝາຍເຖິງ ສືບທອດ                                                "" ໝາຍເຖິງ ແຈ້ງການ    
  "a" Acceptance                                             "d" Succession                                                            "N" Notification    
  "ຍິນຍອມ" ໝາຍເຖິງ ຍິມຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານກົດໝາຍ    
  "C" Cosent to be bound