I ສົນທິສັນຍາພະຫຸພາຄີ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ Status Date
United Nations Multilateral Instruments
I.3 ສິດທິມະນຸດ    
Human Rights    
I.3.(1) ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ ແລະ ລົງໂທດອາຊະຍາກຳດັບສູນເຊື້ອຊາດ. ນິວຢອກ, 9 ທັນວາ 1948 08/12/1950
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. New York, 9 December 1948 A 08/12/1950
I.3.(2) ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການກຳຈັດທຸກຮູບແບບການຈຳແນກເຊື້ອຊາດ. ນິວຢອກ, 7 ມີນາ 1966 22/02/1974
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, New York, 7 March 1966 A 22/02/1974
I.3.(3) ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍສິດດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ. ນິວຢອກ, 16 ທັນວາ 1966 13/05/2007
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), New York. 16 December 1966 R 13/05/2007
I.3.(4) ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ສິດດ້ານການເມືອງ. ນິວຢອກ, 16 ທັນວາ 1966 25/12/2009
International Covernant on Civil and Political Rights, New York 16 December 1966 R 25/12/2009
I.3.(5) ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການກຳຈັດການຈຳແນກທຸກຮູບແບບຕໍ່ແມ່ຍິງ. ນິວຢອກ, 18 ທັນວາ 1979 14/08/1981
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), New York, 18 December 1979 R 14/08/1981
I.3.(6) ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ. ນິວຢອກ, 20 ພະຈິກ 1989 08/05/1991
Convention on the Rights of the Child. (CRC) New York, 20 November 1989 A 08/05/1991
I.3.(7) ອານຸສັນຍາຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກກ່ຽວກັບການຄ້າເດັກ, ການຄ້າໂສເພນີເດັກ ແລະ ສິ່ງລາມົກອະນາຈານກ່ຽວກັບເດັກ. ນິວຢອກ, 25 ພືດສະພາ 2000 20/10/2006
Optional Protocol to the Convention on the Right of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography, New York, 25 May 2000 A 20/10/2006
I.3.(8) ອານຸສັນຍາເພີ້ມເຕີມໃຫ້ ສົນທິສັນຍາດ້ວຍສິດທິເດັກກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເດັກມນການປະທະກັນດ້ວຍກຳລັງອາວຸດ. ນິວຢອກ, 25 ພຶດສະພາ 2000 20/10/2006
Protocol Additional to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children  in Armed Conflict. New York, 25 May 2000 A 20/10/2006
I.3.(9) ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການບໍ່ສິ້ນສຸດຂອງອາຍຸຄວາມອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ແລະ ອາຊະຍາກຳຕ້ານມວນມະນຸດ. ນິວຢອກ, 26 ພະຈິກ 1968 28/12/1984
Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity, New York, 26 November 1968 A 28/12/1984
I.3.(10) ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການປາບປາມ ແລະ ລົງໂທດອາຊະຍາກຳອາປາເຕັກ. ນິວຢອກ, 30 ພະຈິກ 1973 05/10/1981
International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid, New York, 30 November 1973 A 05/10/1981
I.3.(11) ສົນທິສັນຍາເພີ່ມເຕີມວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງລະບອບຂ້າທາດ, ການຄ້າຂ້າທາດ ແລະ ສະຖາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບລະບອບຂ້າທາດ. ເຊີແນວ, 7 ກັນຍາ 1956 09/09/1957
Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and Institutions and Practices Similar to Slavery, Geneva, 7 September 1956 A 09/09/1957
I.3.(12) ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງຄົນພິການ. ນິວຢອກ, 13 ທັນວາ 2006 25/10/2009
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, New York, 13 December 2006 R 25/10/2009
I.3.(13) ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງການຫາຍສາຍສູນແບບບັງຄັບ. ນິວຢອກ, 20 ທັນວາ 2006 29/09/2008
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, New York, 20 December 2006 S 29/09/2008
I.3.(14) ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍສິດທິທາງການເມືອງຂອງແມ່ຍິງ ລົງວັນທີ 20 ທັນວາ 1952 28/01/1969
convention on the Political Rights of Women 20 December 1952 A 28/01/1969
I.3.(15) ຖະແຫລງການສາກົນວ່າດ້ວຍສິດທິມະນຸດ    
Universal Declaration of Human Rights    
      Back
Remark:      
Date:          ວັນ, ເດືອນ, ປີ ທີ່ ສປປ ລາວ ລົງນາມ ຫລື ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຫລື ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ຫລື ຮັບຮອງ ຫລື ສືບທອດ ຫລື ແຈ້ງການ ຫລື ຍິນຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານ ກົດໝາຍ  
  Date and time that the Lao PDR: Signature or Ratification or Accession or Acceptance or Succession or Notification or Cosent to be bound    
Status:  "" ໝາຍເຖິງ ການລົງນາມ                             "" ໝາຍເຖິງ ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ                                   "ຂ" ໝາຍເຖິງ ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ    
  "S" Signature                                               "R" Ratification                                                             "A" Accession    
  "" ໝາຍເຖິງ ການຮັບຮອງ                             "ສທ" ໝາຍເຖິງ ສືບທອດ                                                "" ໝາຍເຖິງ ແຈ້ງການ    
  "a" Acceptance                                           "d" Succession                                                              "N" Notification    
  "ຍິນຍອມ" ໝາຍເຖິງ ຍິມຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານກົດໝາຍ    
  "C" Cosent to be bound