I ສົນທິສັນຍາພະຫຸພາຄີ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ Status Date
United Nations Multilateral Instruments
I.4 ສິ່ງແວດລ້ອມ    
Environment    
I.4.(1) ສົນທິສັນຍາກຸງວຽນເພື່ອປ້ອງກັນຊັ້ນໂອໂຊນ. ກຸງວຽນ 22 ກັນຍາ 1988 21/11/1998
Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer. Vienna, 22 September 1988 A 21/11/1998
I.4.(2) ອານຸສັນຍາມົງເຣອານ ວ່າດ້ວຍສານພິດທຳລາຍຊັ້ນໂອໂຊນ 21/11/1998
Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. Montreal, 1 January 1989 A 21/11/1998
I.4.(3) ສົນທິສັນຍາແມ່ບົດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ນິວຢອກ ພຶດສະພາ 1992 04/04/1995
United Nations Framework Convention on Climate Change. New York, 9 May 1992 A 04/04/1995
I.4.(4) ອານຸສັນຍາກຽວໂຕຂອງສົນທິສັນຍາແມ່ບົດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ກຽວໂຕ 11 ທັນວາ 1997 06/02/2003
Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Kyoto, 11 December 1997 A 06/02/2003
I.4.(5) ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ. ຣີໂອເດີຊານເນໂຣ 5 ມິຖຸນາ 1992 19/12/1996
Convention on Biological Diversity. Rio de Janeiro, 5 June 1992 A 19/12/1996
I.4.(6) ສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການກາຍເປັນທະເລຊາຍໃນບັນດາປະເທດທີ່ປະສົບໄພແຫ້ງແລ້ງຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຫລື ປະສົບການກາຍເປັນທະເລຊາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ປະເທດອາຟຣິກາ. ປາຣີ 14 ຕຸລາ 1994 26/12/1996
United Nations Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa. Paris, 14 October 1994 a 26/12/1996
I.4.(7) ສົນທິສັນຍາສະຕັອກໂຄນ ວ່າດ້ວຍສານພິດຕົກຄ້າງທີ່ບໍ່ຍ່ອຍສະຫລາຍ. ສະຕັອກໂຄນ 22 ພຶດສະພາ 2001 28/06/2006
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. Stockholm, 22 May 2001 R 28/06/2006
I.4.(8) ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍກິນຊຸ່ມທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນລະດັບສາກົນ ໂດຍສະເພາະທີ່ອາໃສຂອງນົກນ້ຳ. ຣາມຊາ 2 ກຸມພາ 1971   28/05/2010
Convention on Wetlands of International Immportance Especially as Waterfowl Habitat, Ramsar 2 February 1971 A 28/05/2010
      Back
Remark:      
Date:          ວັນ, ເດືອນ, ປີ ທີ່ ສປປ ລາວ ລົງນາມ ຫລື ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຫລື ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ຫລື ຮັບຮອງ ຫລື ສືບທອດ ຫລື ແຈ້ງການ ຫລື ຍິນຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານ ກົດໝາຍ  
  Date and time that the Lao PDR: Signature or Ratification or Accession or Acceptance or Succession or Notification or Cosent to be bound    
Status:  "" ໝາຍເຖິງ ການລົງນາມ                             "" ໝາຍເຖິງ ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ                                   "ຂ" ໝາຍເຖິງ ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ    
  "S" Signature                                               "R" Ratification                                                             "A" Accession    
  "" ໝາຍເຖິງ ການຮັບຮອງ                             "ສທ" ໝາຍເຖິງ ສືບທອດ                                                "" ໝາຍເຖິງ ແຈ້ງການ    
  "a" Acceptance                                           "d" Succession                                                              "N" Notification    
  "ຍິນຍອມ" ໝາຍເຖິງ ຍິມຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານກົດໝາຍ    
  "C" Cosent to be bound