I ສົນທິສັນຍາພະຫຸພາຄີ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ Status Date
United Nations Multilateral Instruments
I.5 ສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບການຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ    
United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime and Human Trafficking    
I.5.(1) ສົນທິສັນຍາ ສປຊ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ. ນິວຢອກ 15 ພະຈິກ 2000 26/09/2003
United NatiI.5.1.aspons Convention Against Transnational Organized Crime, New York, I5 Nov 2000 A 26/09/2003
I.5.(2) ອານຸສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານ, ການປາບປາມ ແລະ ການລົງໂທດການຄ້າມະນຸດ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ທີ່ເພີ້ມເຕີມໃສ່ສົນທິສັນຍາຂອງອົງການ ສປຊ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ. ນິວຢອກ 15 ພະຈິກ 2000 26/09/2003
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, New York, I5 November 2000 A 26/09/2003
I.5.(3) ອານຸສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຜະລິດ ແລະ ການຄ້າຂາຍອາວຸດປືນທີ່ຜິດກົດໝາຍລວມທັງຊິ້ນສ່ວນ ແລະ ສ່ວນປະກອບຂອງອາວຸດດັ່ງກ່າວ, ທີ່ເພີ້ມເຕີມໃສ່ສົນທິສັນຍາຂອງອົງການ ສປຊ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ. ນິວຢອກ 31 ພຶດສະພາ 2001 26/09/2003
Protocol Against the Illicit Manufacturing of and trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition Against Transnational Organized Crime, New York, On 3I May 200I A 26/09/2003
I.5.(4) ອານຸສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການລັກລອບນຳຄົນເຂົ້າເມືອງໂດບທາງບົກ, ທະເລ ແລະ ທາງອາກາດ, ທີ່ເພີ້ມເຕີມໃສ່ສົນທິສັນຍາຂອງອົງການ ສປຊ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ. ນິວຢອກ 15 ພະຈິກ 2000 26/09/2003
Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, New York, I5 November 2000 A 26/09/2003
I.5.(5) ສົນທິສັນຍາເພື່ອປາບປາມການຄ້າຂາຍມະນຸດ ແລະ ການຂູດຮີດເປັນໂສເພນີຂອງຄົນອື່ນ. ເລກສັກແຊັສ, ນິວຢອກ 21 ມີນາ 1950 14/04/2003
Convention on the Suppression of the Trafficking in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others, I950 A 14/04/2003
      Back
Remark:      
Date:          ວັນ, ເດືອນ, ປີ ທີ່ ສປປ ລາວ ລົງນາມ ຫລື ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຫລື ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ຫລື ຮັບຮອງ ຫລື ສືບທອດ ຫລື ແຈ້ງການ ຫລື ຍິນຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານ ກົດໝາຍ  
  Date and time that the Lao PDR: Signature or Ratification or Accession or Acceptance or Succession or Notification or Cosent to be bound    
Status:  "" ໝາຍເຖິງ ການລົງນາມ                             "" ໝາຍເຖິງ ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ                                   "ຂ" ໝາຍເຖິງ ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ    
  "S" Signature                                               "R" Ratification                                                             "A" Accession    
  "" ໝາຍເຖິງ ການຮັບຮອງ                             "ສທ" ໝາຍເຖິງ ສືບທອດ                                                "" ໝາຍເຖິງ ແຈ້ງການ    
  "a" Acceptance                                           "d" Succession                                                              "N" Notification    
  "ຍິນຍອມ" ໝາຍເຖິງ ຍິມຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານກົດໝາຍ    
  "C" Cosent to be bound