I

ສົນທິສັນຍາພະຫຸພາຄີ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ Status Date
United Nations Multilateral Instruments

I.6

ສົນທິສັນຍາ ກ່ຽວກັບການຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ    
Counter Terrorism Conventions    
I.6.(1) ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການກະທຳ ແລະ ບາງການກະທຳທີ່ກໍ່ຂື້ນຢູ່ເທິງເຮືອບິນ. ປີ 1963 04/10/1969
Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, I963 A 04/10/1969
I.6.(2) ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປາບປາມການຢຶດເຄື່ອງບິນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ 10/10/1971
Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, I970 A 10/10/1971
I.6.(3) ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການປາບປາມການກະທຳຜິດກົດໝາຍຕ້ານຄວາມປອດໄພຂອງການບິນພົນລະເຮືອນ, ລົງນາມທີ່ ມົງເຣອານ ວັນທີ 23 ທັນວາ 1971 06/04/1989
Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, I97I A 06/04/1989
I.6.(4) ສົນທິສັນຍາສາກົນຕ້ານການຈັບຕົວປະກັນ. ນິວຢອກ 17 ທັນວາ 1979 22/08/2002
International Convention against the Taking of Hostages, New York, I7 December I979 A 22/08/2002
I.6.(5) ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ລົງໂທດອາຊະຍາກຳຕ້ານບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໃນລະດັບສາກົນ ລວມທັງນັກການທູດກ ນິວຢອກ 14 ທັຮວາ 1973 22/08/2002
Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents, I4 December I973 A 22/08/2002
I.6.(6) ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍການປາບປາມການກໍ່ການຮ້າຍດ້ວຍການວາງລະເບີດ. ນິວຢອກ 12 ພະຈິກ 1997 22/08/2002
International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, New York, I2 November I997 A 22/08/2002
I.6.(7) ອານຸສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການປາບປາມການກະທຳຮຸນແຮງທີ່ຜິດກົດໝາຍຢູ່ສະໜາມບິນທີ່ຮັບໃຊ້ການບິນພົນລະເຮືອນ ສາກົນ. ນິວຢອກ 12 ພະຈິກ 2002 22/08/2002
Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, New York, I2 November 2002 A 22/08/2002
I.6.(8) ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການສະໜອງເງິນທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ຖືກຮັບຮອງເອົາທີ່ ນິວຢອກ, ວັນທີ 9 ທັນວາ 1999 29/10/2008
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism was adopted at New York on 9 December I999 A 29/10/2008
I.6.(9) ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີ່ພົວພັນກັບ ສະຫະປະຊາຊາດ. ນິວຢອກ 09 ທັນວາ 1994 09/12/1994
Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, signed at New York on 9 December I994 A 09/12/1994
      Back
Remark:      
Date:          ວັນ, ເດືອນ, ປີ ທີ່ ສປປ ລາວ ລົງນາມ ຫລື ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຫລື ເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ ຫລື ຮັບຮອງ ຫລື ສືບທອດ ຫລື ແຈ້ງການ ຫລື ຍິນຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານ ກົດໝາຍ  
  Date and time that the Lao PDR: Signature or Ratification or Accession or Acceptance or Succession or Notification or Cosent to be bound    
Status:  "" ໝາຍເຖິງ ການລົງນາມ                             "" ໝາຍເຖິງ ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ                                   "ຂ" ໝາຍເຖິງ ການເຂົ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ    
  "S" Signature                                               "R" Ratification                                                             "A" Accession    
  "" ໝາຍເຖິງ ການຮັບຮອງ                             "ສທ" ໝາຍເຖິງ ສືບທອດ                                                "" ໝາຍເຖິງ ແຈ້ງການ    
  "a" Acceptance                                           "d" Succession                                                              "N" Notification    
  "ຍິນຍອມ" ໝາຍເຖິງ ຍິມຍອມຢູ່ພາຍໃຕ້ການຜູກມັດທາງດ້ານກົດໝາຍ    
  "C" Cosent to be bound