New Page 2

 
New Page 1
bullet

Home

bullet

Activities

bullet

Treaties

bullet

Newsletters

bullet

News

bullet

Links

bullet

Lao Treaty Database

bullet

Lao Law

bullet

ILP Organization Chart

bullet

Contact us

This project is supported by: 

   Web Counter


Total Visitors:


Last update:
01/11/13

ດຳລັດ (2001-2009)
 1. 2001
 2. 2002
 3. 2003
 4. 2004
 5. 2005
 6. 2006
 7. 2007
 8. 2008
 9. 2009
   
 1. ດຳລັດ ເລກທີ 010 ກ່ຽວກັບ ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດ ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານປ່າໄມ້ຢູ່ເຂດ ໂຄງການນ້ຳເທີນ 02
 2. ດຳລັດ ເລກທີ 046 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ
 3. ດຳລັດ ເລກທີ 083 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກະສິກຳ
 4. ດຳລັດ ເລກທີ 098 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ
 5. ດຳລັດ ເລກທີ 102 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
 6. ດຳລັດ ເລກທີ 124 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມການປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ
 7. ດຳລັດ ເລກທີ 143 ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງ ຫົວໜ້າກອງສົ່ງເສີມກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
 8. ດຳລັດ ເລກທີ 150 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄະນະ ກຳມະການແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື
 9. ດຳລັດ ເລກທີ 151 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດ ດຳເນີນການກວດກາ ແລະ ປັບປຸງຮອບດ້ານ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວລາວ
 10. ດຳລັດ ເລກທີ 153 ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງ ຄະນະກຳມາທິການ ແຫ່ງຊາດເພື່ອຜູ້ສູງອາຍຸ
 11. ດຳລັດ ເລກທີ 190 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
 12. ດຳລັດ ເລກທີ 204 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫລ່ງນ້ຳ
 13. ດຳລັດ ເລກທີ 205 ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມ ການນຳເຂົ້າ ແລະ ການສົ່ງອອກ
 14. ດຳລັດ ເລກທີ 206 ວ່າດ້ວຍ ທຸລະກິດການຈຳໜ່າຍ
 15. ດຳລັດ ເລກທີ 207 ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ
 16. ດຳລັດ ເລກທີ 219 ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຄົ້ນຄ້ວານະໂຍບາຍເງິນເດືອນ
 1. ດຳລັດ ເລກທີ 001 ວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດທິບັດ ແລະ ອານຸສິດທິບັດ ແລະ ແບບ ອຸດສາຫະກຳ
 2. ດຳລັດ ເລກທີ 002 ວ່າດ້ວຍ ການເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ
 3. ດຳລັດ ເລກທີ 003 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມະການຂົນສົ່ງແຫ່ງຊາດ
 4. ດຳລັດ ເລກທີ 004 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ
 5. ດຳລັດ ເລກທີ 005 ວ່າດ້ວຍ ການອະນຸມັດໃຫ້ພະນັກງານອອກຮັບເບັ້ຍບຳນານ
 6. ດຳລັດ ເລກທີ 009 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມະການສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ
 7. ດຳລັດ ເລກທີ 010 ວ່າດ້ວຍ ໂຮງຊວດຈຳ
 8. ດຳລັດ ເລກທີ 011 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງການປັບປຸງທຸລະກິດ
 9. ດຳລັດ ເລກທີ 012 ວ່າດ້ວຍ ການຍ້ອງຍໍຜົນງານ 3 ປີ (1997-2000) ຂອງລັດວິສາຫະກິດປະສົມລາວໂທລະຄົມ ແລະ ວິສາຫະກິດໂທລະຄົມລາວ
 10. ດຳລັດ ເລກທີ 013 ວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງ ຊັບຊ້ອນວຽກງານຂອງຄະນະຊີ້ນຳ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຂັ້ນສູນກາງ
 11. ດຳລັດ ເລກທີ 014 ວ່າດ້ວຍ ການຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຜົນງານໃຫ້ພະນັກງານ ຊຽວຊານ, ທະຫານ ອາສາສະໝັກ ສສ ຫວຽດນາມ ທີ່ມາຊ່ວຍເຫລືອ ການປະຕິວັດລາວໃນໄລຍະຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດ ປີ 1945 -1975
 12. ດຳລັດ ເລກທີ 015 ວ່າດ້ວຍ ການຍ້ອງຍໍຜົນງານ 3 ປີ (1997-2000) ຂອງແຂວງວຽງຈັນ ຊຸດທີ II
 1. ດຳລັດ ເລກທີ 064 ວ່າດ້ວຍ ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ້ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ຂອງຄະນະຄຸ້ມຄອງການລົງ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ລົງທຶນພາຍໃນ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ
 2. ດຳລັດ ເລກທີ 082 ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບລັດຖະກອນແຫ່ງ ສປປ ລາວ
 3. ດຳລັດ ເລກທີ 096 ວ່າດ້ວຍ ການປູກໄມ້ເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
 4. ດຳລັດ ເລກທີ 120 ວ່າດ້ວຍ ການປະກາດໃຊ້ສາລະບານບັນຊີ ລະບົບເອກະພາບອາຊຽນ
 5. ດຳລັດ ເລກທີ 125 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສະຫະກຳ ແຫ່ງຊາດລາວ
 6. ດຳລັດ ເລກທີ 132 ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງສາຂາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຫລວງພະບາງ
 7. ດຳລັດ ເລກທີ 136 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
 8. ດຳລັດ ເລກທີ 141 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ
 9. ດຳລັດ ເລກທີ 148 ວ່າດ້ວຍ ການເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ
 10. ດຳລັດ ເລກທີ 154 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນຂອງລັດ
 11. ດຳລັດ ເລກທີ 155 ວ່າດ້ວຍ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ເປັນຢາ (ເພຊັດຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ)
 12. ດຳລັດ ເລກທີ 159 ວ່າດ້ວຍ ການປະກາດໃຊ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2003-2004
 13. ດຳລັດ ເລກທີ 162 ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ການນຳເຂົ້າ-ການສົ່ງອອກ ແລະ ການນຳໃຊ້ສານເຄມີມີ່ທຳລາຍຊັ້ນໂອໂຊນ
 14. ດຳລັດ ເລກທີ 169 ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ
 15. ດຳລັດ ເລກທີ 175 ວ່າດ້ວຍ ການປະກາດໃຊ້ແຜນຜັງປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຄຸນຄ່າສຳລັບການອະນຸລັກຂອງເມືອງມໍລະດົກໂລກ ຫລວງພະບາງ
 16. ດຳລັດ ເລກທີ 177 ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນ ຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ
 1. ດຳລັດ ເລກທີ 010 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ
 2. ດຳລັດ ເລກທີ 013 ວ່າດ້ວຍ ການຍຸບເລີກຄະນະຊີ້ນຳການຜະລິດສິນຄ້າ ຂັ້ນສູນກາງ
 3. ດຳລັດ ເລກທີ 015 ວ່າດ້ວຍ ການແຂ່ງຂັນການຄ້າ
 4. ດຳລັດ ເລກທີ 024 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງອົງການກວດສອບບັນຊີແຫ່ງລັດ
 5. ດຳລັດ ເລກທີ 042 ວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ
 6. ດຳລັດ ເລກທີ 067 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ
 7. ດຳລັດ ເລກທີ 080 ວ່າດ້ວຍ ການປະກາດໃຊ້ຕາຕະລາງການຫລຸດ ແລະ ລົບລ້າງພາສີສິນຄ້າກະສິກຳ ໝວດທີ 01 ຫາ 08 ສຳລັບໂຄງການ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດການຄ້າເບື້ອງຕົ້ນ ໃນສັນຍາຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ສປ ຈີນ
 8. ດຳລັດ ເລກທີ 085 ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ຍຸດທະສາດການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຮອດປີ 2020 ແຜນດຳເນີນງານ ປີ 2006-2010
 9. ດຳລັດ ເລກທີ 089 ວ່າດ້ວຍ ການແບ່ງພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊາຍແດນ
 10. ດຳລັດ ເລກທີ 091 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ
 11. ດຳລັດ ເລກທີ 095 ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນຊື່ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ຈຳປາສັກ ເປັນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ
 12. ດຳລັດ ເລກທີ 118 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມະການ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
 13. ດຳລັດ ເລກທີ 119 ວ່າດ້ວຍ ການໃຫ້ນະໂຍບາຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເລກທີ 01/ສປປ ລາວ
 14. ດຳລັດ ເລກທີ 123 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງຍຸດຕິທຳ
 15. ດຳລັດ ເລກທີ 156 ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ກົດໝາຍຜູ້ສູງອາຍຸແຫ່ງ ສປປ ລາວ
 16. ດຳລັດ ເລກທີ 157 ວ່າດ້ວຍ ການປະກາດໃຊ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2004-2005
 17. ດຳລັດ ເລກທີ 168 ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການໃນໃຊ້ຊ່ວຍເຫລືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ
 18. ດຳລັດ ເລກທີ 169 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອການຊອກຄົ້ນ ແລະ ກູ້ໄພແຫ່ງຊາດ
 19. ດຳລັດ ເລກທີ 170 ວ່າດ້ວຍ ດັດສະນີເງິນເດືອນ ຂອງພະນັກງານຂັ້ນນຳລະດັບສູງ
 20. ດຳລັດ ເລກທີ 194 ວ່າດ້ວຍ ນາມມະຍົດ ສິນລະປິນລາວ
 1. ດຳລັດ ເລກທີ 006 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງການຄ້າ
 2. ດຳລັດ ເລກທີ 022 ວ່າດ້ວຍ ການປະກາດໃຊ້ທຳມະນູນປົກຄອງສົງລາວ (ສະບັບປັບປຸງ)
 3. ດຳລັດ ເລກທີ 038 ວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນພັດທະນາປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
 4. ດຳລັດ ເລກທີ 059 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ສະມາຄົມວິທະຍາສາດ ແລະ ວິສະວະກຳສາດ ແຫ່ງຊາດລາວ
 5. ດຳລັດ ເລກທີ 064 ວ່າດ້ວຍ ການກຳນົດຄ່າແຮ່ງງານຕ່ຳສຸດ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃນຂົງເຂດທຸລະກິດ
 6. ດຳລັດ ເລກທີ 069 ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ 2003-2015
 7. ດຳລັດ ເລກທີ 101 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ
 8. ດຳລັດ ເລກທີ 132 ວ່າດ້ວຍ ດັດສະນີພື້ນຖານຂອງລັດຖະກອນ
 9. ດຳລັດ ເລກທີ 136 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ
 10. ດຳລັດ ເລກທີ 146 ວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
 11. ດຳລັດ ເລກທີ 147 ວ່າດ້ວຍ ການປະກາດໃຊ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການດັດແກ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ 06 ເດືອນ ທ້າຍປີ ສົກປີ 2004-2005
 12. ດຳລັດ ເລກທີ 182 ວ່າດ້ວຍ ການໂຮມ ເມືອງພູນ ແລະ ເມືອງໄຊສົມບູນ
 13. ດຳລັດ ເລກທີ 191 ວ່າດ້ວຍ ການດັດສົມທຸລະກິດນ້ຳປະປາ
 14. ດຳລັດ ເລກທີ 218 ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ກາປະທັບ
 15. ດຳລັດ ເລກທີ 229 ວ່າດ້ວຍ ການຮັບັຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ຍຸດທະສາດປ່າໄມ້ ຮອດປີ 2020 ຂອງ ສປປ ລາວ
 16. ດຳລັດ ເລກທີ 238 ວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນພັດທະນາ ໄຟຟ້າ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊົນນະບົດ
 17. ດຳລັດ ເລກທີ 253 ວ່າດ້ວຍ ດັດສະນີເງິນເດືອນພື້ນຖານຂອງກຳລັງປະກອບອາວຸດ
 18. ດຳລັດ ເລກທີ 277 ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງວັນສ້າງຕັ້ງກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
 19.  
 20. ດຳລັດ ເລກທີ 208 ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນຊື່ ວິທະຍາຄານພະລາທິການ ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ
 21. ດຳລັດ ເລກທີ 300 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນພາຍໃນ
 22. ດຳລັດ ເລກທີ 301 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ
 23. ດຳລັດ ເລກທີ 340 ວ່າດ້ວຍ ການປະກາດໃຊ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2005-2006
 24. ດຳລັດ ເລກທີ 368 ວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນຊື່ ເມືອງຄັນທະບູລີ ເປັນ ເມືອງໄກສອນ ພົມວິຫານ
 25. ດຳລັດ ເລກທີ 380 ວ່າດ້ວຍ ການໂອນເອົາເມືອງທ່າໂທມ, ເຂດພິເສດ ໄຊສົມບູນ ໃຫ້ຂື້ນກັບອົງການປົກຄອງ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
 26. ດຳລັດ ເລກທີ 381 ວ່າດ້ວຍ ລາຍຮັບວິຊາການ
 1. ດຳລັດ ເລກທີ 010 ວ່າດ້ວຍ ການໂອນເອົາເມືອງທ່າໂທມ ໃຫ້ຂື້ນກັບອົງການປົກຄອງ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ເມືອງໄຊສົມບູນ ໃຫ້ຂື້ນກັບອົງການປົກຄອງ ແຂວງ ວຽງຈັນ
 2. ດຳລັດ ເລກທີ 012 ວ່າດ້ວຍ ໃບເກັບເງິນ
 3. ດຳລັດ ເລກທີ 026 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ ພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ
 4. ດຳລັດ ເລກທີ 027 ວ່າດ້ວຍ ການກຳນົດເຂດປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 08 ເຂດໃນ 04 ແຂວງ ຂອງໂຄງການຈັດສັນປ່າຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ
 5. ດຳລັດ ເລກທີ 034 ວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກ
 6. ດຳລັດ ເລກທີ 052 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 7. ດຳລັດ ເລກທີ 054 ວ່າດ້ວຍ ການປະກາດໃຊ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ
 8. ດຳລັດ ເລກທີ 055 ວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການຟອກເງິນ
 9. ດຳລັດ ເລກທີ 067 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ
 10. ດຳລັດ ເລກທີ 070 ວ່າດ້ວຍ ລະບອບປະກັນສັງຄົມພາກລັດ
 11. ດຳລັດ ເລກທີ 136 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
 12. ດຳລັດ ເລກທີ 137 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ
 13. ດຳລັດ ເລກທີ 145 ວ່າດ້ວຍ ການປະກາດໃຊ້ ແລະ ຈັດຕັ້ງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສົກປີ 2006-2007
 14. ດຳລັດ ເລກທີ 174 ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ແຜນຍຸດທະສາດການສ້າງຄູ ແຕ່ປີ 2006-2015 ແລະ ແຜນດຳເນີນງານແຕ່ປີ 2006-2010
 15. ດຳລັດ ເລກທີ 188 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
 16. ດຳລັດ ເລກທີ 196 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພການບິນພົນລະເຮືອນ
 17. ດຳລັດ ເລກທີ 221 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫ້ອງວ່າການ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
 18. ດຳລັດ ເລກທີ 222 ວ່າດ້ວຍ ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ
 19. ດຳລັດ ເລກທີ 229 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການສຶກສາເພື່ອທຸກຄົນ
 20. ດຳລັດ ເລກທີ 252 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ດ້ານຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນ
 21. ດຳລັດ ເລກທີ 269 ວ່າດ້ວຍ ການປະຢັດ ແລະ ການຕ້ານການຟຸ້ມເຟືອຍ
 22. ດຳລັດ ເລກທີ 288 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຈຸດປະສານງານອາຊຽນ ຢູ່ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າທະບວງ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາແຂວງ
 1. ດຳລັດ ເລກທີ 060 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ
 2. ດຳລັດ ເລກທີ 079 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
 3. ດຳລັດ ເລກທີ 080 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງການເງິນ
 4. ດຳລັດ ເລກທີ 085 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ
 5. ດຳລັດ ເລກທີ 093 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກອງຫລອນ, ​ປກສ ບ້ານ, ປກສ ກຸ່ມບ້ານ, ກຳລັງປ້ອງກັນພາຍໃນ ແລະ ກຳລັງປ້ອງກັນຕົວ
 6. ດຳລັດ ເລກທີ 096 ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດການທ່ອງທ່ຽວ 2006 - 2020 ຂອງ ສປປ ລາວ
 7. ດຳລັດ ເລກທີ 097 ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງກົງສູນກິຕິມະສັກຂອງຕ່າງປະເທດຢູ່ ສປປ ລາວ
 8. ດຳລັດ ເລກທີ 118 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມເອກະສານແຫ່ງຊາດ
 9. ດຳລັດ ເລກທີ 123 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຄະນະກຳມະການປະສານງານລະດັບຊາດ ວ່າດ້ວຍການເຊື່ອມໂຍງສາກົນ
 10. ດຳລັດ ເລກທີ 125 ວ່າດ້ວຍ ການຍົກຍ້ອງການຊ່ວຍເຫລືອສູນ ລາວ-ຍິ່ປຸ່ນ
 11. ດຳລັດ ເລກທີ 137 ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ 2006-2020
 12. ດຳລັດ ເລກທີ 138 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 13. ດຳລັດ ເລກທີ 148 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ  ແລະ ປ່າໄມ້
 14. ດຳລັດ ເລກທີ 149 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງອົງການຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
 15. ດຳລັດ ເລກທີ 150 ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເງິນກີບ
 16. ດຳລັດ ເລກທີ 156 ວ່າດ້ວຍ ການໂອນຄະນະວິທະຍາສາດການແພດ ແລະ ໂຮງໝໍເສດຖາທິລາດໃຫ້ຂື້ນກັບ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ແລ້ວສ້າງເປັນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ
 17. ດຳລັດ ເລກທີ 173 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ ສປປລ ວ່າດ້ວຍພາສີທີ່ດິນ
 18. ດຳລັດ ເລກທີ 188 ວ່າດ້ວຍ ການປັບໃໝ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດການຈະລາຈອນທາງບົກ, ຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ທາງຫລວງ
 19. ດຳລັດ ເລກທີ 206 ວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມພະຍາດລະບາດສັດ
 20. ດຳລັດ ເລກທີ 207 ວ່າດ້ວຍ ການກວດກາສັດ, ຜະລິດຕະພັນສັດ ແລະ ສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ ທີ່ນຳເຂົ້າ ແລະ ຂົນສົ່ງຜ່ານ ສປປ ລາວ
 21. ດຳລັດ ເລກທີ 208 ວ່າດ້ວຍ ນາມມະຍົດຂອງຄູແຫ່ງ ສປປ ລາວ
 22. ດຳລັດ ເລກທີ 209 ວ່າດ້ວຍ ຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູ ໃນລະດັບຈະກ່ວາ ສະຖາບັນສຶກສາຊັ້ນສູງ
 23. ດຳລັດ ເລກທີ 221 ວ່າດ້ວຍ ການປະກາດໃຊ້ ແລະ ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ງົບປະມານແຫ່ງລັດສົກປີ 2007-2008
 24. ດຳລັດ ເລກທີ 241 ວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂບຳນານຄືນ
 25. ດຳລັດ ເລກທີ 321 ວ່າດ້ວຍ ການກຳນົດເຂດປ່າຜະລິດ ແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 29 ເຂດ ໃນ 08 ແຂວງ
 26. ດຳລັດ ເລກທີ 345 ວ່າດ້ວຍ ການ ເຂົ້າ-ອອກ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປິໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
 27. ດຳລັດ ເລກທີ 348 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ
 28. ດຳລັດ ເລກທີ 349 ວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງຄະນະ ກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ
 29. ດຳລັດ ເລກທີ 350 ວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງຄະນະ ກຳມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ແຫ່ງຊາດ
 30. ດຳລັດ ເລກທີ 353 ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງເມືອງ ໝື່ນ ທີ່ຂື້ນກັບແຂວງວຽງຈັນ
 31. ດຳລັດ ເລກທີ 354 ວ່າດ້ວຍ ເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ
 32. ດຳລັດ ເລກທີ 362 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ
 33. ດຳລັດ ເລກທີ 373 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
 34. ດຳລັດ ເລກທີ 374 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
 35. ດຳລັດ ເລກທີ 375 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງອົງການໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ
 1. ດຳລັດ ເລກທີ 025 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ
 2. ດຳລັດ ເລກທີ 027 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ
 3. ດຳລັດ ເລກທີ 062 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ
 4. ດຳລັດ ເລກທີ 068 ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາບັນຊີປະເພດທຸລະກິດຄວບຄຸມ
 5. ດຳລັດ ເລກທີ 088 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ
 6. ດຳລັດ ເລກທີ 090 ວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ
 7. ດຳລັດ ເລກທີ 099 ວ່າດ້ວຍ ຕຳແໜ່ງບໍລິຫານຂອງລັດຖະກອນແຫ່ງ ສປປ ລາວ
 8. ດຳລັດ ເລກທີ 114 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
 9. ດຳລັດ ເລກທີ 115 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນລາວ
 10. ດຳລັດ ເລກທີ 118 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການປະສານງານ ວ່າດ້ວຍການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດສາກົນ
 11. ດຳລັດ ເລກທີ 129 ວ່າດ້ວຍ ຊັ້ນຂອງນັກການທູດ
 12. ດຳລັດ ເລກທີ 136 ວ່າດ້ວຍ ວັນນັກຮົບເສຍອົງຄະ ແລະ ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອປະເທດຊາດ
 13. ດຳລັດ ເລກທີ 140 ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງກົມສື່ສານສະເພາະ
 14. ດຳລັດ ເລກທີ 142 ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງກົມກວດກາ
 15. ດຳລັດ ເລກທີ 145 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດສົກປີ 2008-2009
 16. ດຳລັດ ເລກທີ 149 ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
 17. ດຳລັດ ເລກທີ 153 ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແຕ່ປີ 2006-2020
 18. ດຳລັດ ເລກທີ 155 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ
 19. ດຳລັດ ເລກທີ 156 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດຕ້ານການຄ້າມະນຸດ
 20. ດຳລັດ ເລກທີ 157 ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຍຸດທະສາດພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 2006-2010
 21. ດຳລັດ ເລກທີ 160 ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນງານແຫ່ງຊາດຕ້ານການຄ້າ ແລະ ຂູດຮີດທາງເພດເດັກ
 22. ດຳລັດ ເລກທີ 161 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງກິດຈະການ ແລະ ປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ຕາຝັ່ງ, ລະບົບນິເວດວິທະຍາຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ ແລະ ນ້ຳເຫືອງ
 23. ດຳລັດ ເລກທີ 163 ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງປ່າສະຫງວນນ້ຳກ່ານ, ປ່າສະຫງວນເມືອງເມີງ ແລະ ປ່າປ້ອງກັນນ້ຳງາວ, ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວເປັນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ
 24. ດຳລັດ ເລກທີ 248 ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍໂພຊະນາການ
 25. ດຳລັດ ເລກທີ 270 ວ່າດ້ວຍ ການກຳນົດເຂດປ່າຜະລິດຈຳນວນ 14 ເຂດ ໃນ 5 ແຂວງ
 1. ດຳລັດ ເລກທີ 028 ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ
 2. ດຳລັດ ເລກທີ 029 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນາຍທະຫານກອງທັບປະຊາຊົນລາວ
 3. ດຳລັດ ເລກທີ 047 ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
 4. ດຳລັດ ເລກທີ 056 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
 5. ດຳລັດ ເລກທີ 057 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຜູ້ສູງອາຍຸ
 6. ດຳລັດ ເລກທີ 060 ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງເມືອງໄຊສະຖານ ທີ່ຂື້ນກັບແຂວງໄຊຍະບູລີ
 7. ດຳລັດ ເລກທີ 061 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄົນພິການ
 8. ດຳລັດ ເລກທີ 071 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
 9. ດຳລັດ ເລກທີ 072 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ
 10. ດຳລັດ ເລກທີ 075 ວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ
 11. ດຳລັດ ເລກທີ 076 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຢາເສບຕິດ
 12. ດຳລັດ ເລກທີ 091 ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງ ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ
 13. ດຳລັດ ເລກທີ 098 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ
 14. ດຳລັດ ເລກທີ 099 ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ
 15. ດຳລັດ ເລກທີ 100 ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຂອບພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາແຕ່ປີ 2003-2015
 16. ດຳລັດ ເລກທີ 125 ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງ ເມືອງຈຳພອນ ທ່ີຂື້ນກັບ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

 

 

Go to top

New Page 2

Copyright © 2019 - International Law Project, Nose Rings

 

 

Blood Thinners WHOSALE BODY JEWELRY: If you are taking any kind of medication to thin your blood, you'll want to inform your artist beforehand and probably also consult your doctor. Depending on the reason you're taking the medication, it might not be wise to get tattooed, or it might just require shorter sessions. Anti-Rejection Drugs: If you have had an organ transplant and/or are on anti-rejection medication, getting a tattoo might not be in your best interest. Consult with your doctor first to determine if your overall health is strong enough to withstand the stress of getting tattooed, BELLY BUTTON RING and if your medications may interfere with the healing process.