New Page 2

 
New Page 1
bullet

Home

bullet

Activities

bullet

Treaties

bullet

Newsletters

bullet

News

bullet

Links

bullet

Lao Treaty Database

bullet

Lao Law

bullet

ILP Organization Chart

bullet

Contact us

This project is supported by: 

   Web Counter


Total Visitors:


Last update:
01/11/13

Lao Law
 1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພິມຈຳໜ່າຍ
 2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນພືດ
 3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາຍາ
 4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີ ອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ)
 5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອົງດານໄອຍະການປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
 6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສານປະຊາຊົນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
 7. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກຳມະສິດ
 8. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມູນມໍຣະດົກ ແລະ ພື້ນຖານຂອງການສືບທອດມູນມໍຣະດົກ
 9. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄ່າທຳນຽມສານ
 10. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນໃນສັນຍາ
 11. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັນຊາດລາວ
 12. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄອບຄົວ
 13. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຜູກພັນນອກສັນຍາ
 14. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ)
 15. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບັນຊີ
 16. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນໄພ
 17. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນຄອບຄົວ
 18. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສຳນັກງານທະບຽນສານ
 19. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ)
 20. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
 21. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ
 22. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ)
 23. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພາສີ
 24. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ
 25. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົ້ມລະລາຍຂອງວິສາຫະກິດ
 26. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄ້ຳປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ
 27. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
 28. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພັນທະປ້ອງກັນຊາດ
 29. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ
 30. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສ່ວຍສາອາກອນ
 31. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານ
 32. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ (ສະບັບປັບປຸງ)
 33. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫລ່ງນ້ຳ
 34. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ
 35. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ໄຟຟ້າ
 36. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສ່ົງທາງບົກ
 37. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
 38. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ບໍ່ແຮ່
 39. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກະສິກຳ
 40. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ
 41. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ
 42. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜັງເມືອງ
 43. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທາງຫລວງ
 44. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ
 45. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈໍລະຈອນທາງບົກ
 46. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາ
 47. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການອະນາໄມ ແລະ ກັນພະຍາດ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ
 48. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ
 49. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນຂອງລັດ
 50. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ
 51. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ
 52. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາຫານ
 53. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໄປສະນີ
 54. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນາຍທະຫານກອງທັບປະຊາຊົນລາວ
 55. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງ ແມ່ຍິງ
 56. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ
 57. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ
 58. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ
 59. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ
 60. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງທຸກ
 61. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວ່າດ້ວຍມໍລະດົກແຫ່ງຊາດ
 62. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປິ່ນປົວ
 63. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ
 64. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ
 65. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
 66. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ
 67. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສອບສວນ
 68. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດກາລັດ
 69. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ
 70. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານອັກຄີໄພ
 71. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ
 72. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ
 73. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ
 74. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກຳມະບານລາວ
 75. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫັດຖະກຳ
 76. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ
 77. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກິລາ ແລະ ກາຍຍະກຳ
 78. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສື່ມວນຊົນ
 79. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ
 80. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ (ສະບັບປັບປຸງ)
 81. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້
 82. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ)
 

Go to top

New Page 2

Copyright © 2019 - International Law Project, Nose Rings

 

 

Blood Thinners WHOSALE BODY JEWELRY: If you are taking any kind of medication to thin your blood, you'll want to inform your artist beforehand and probably also consult your doctor. Depending on the reason you're taking the medication, it might not be wise to get tattooed, or it might just require shorter sessions. Anti-Rejection Drugs: If you have had an organ transplant and/or are on anti-rejection medication, getting a tattoo might not be in your best interest. Consult with your doctor first to determine if your overall health is strong enough to withstand the stress of getting tattooed, BELLY BUTTON RING and if your medications may interfere with the healing process.